Banki zarobiły więcej niż przed rokiem. Oto najnowsze dane GUS

Banki zarobiły więcej niż przed rokiem. Oto najnowsze dane GUS

Wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 11,4 mld zł po trzech kwartałach br., tj. co oznacza wzrost o 0,3% w skali roku. Suma bilansowa wzrosła o 3,7% w skali roku i sięgnęła 1 665,5 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W okresie trzech kwartałów 2016 r. zysk netto w kwocie 11,8 mld zł osiągnęły 604 banki, a stratę netto o wartości 0,4 mld zł poniosło 19 banków. Stratę netto wykazało 10 banków komercyjnych (w tym 8 oddziałów instytucji kredytowych) oraz 9 banków spółdzielczych" - czytamy w komunikacie.

Wynik działalności bankowej w okresie 9 miesięcy 2016 r. zwiększył się o 9,5% do 45,4 mld zł. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 8,7% r/r do poziomu 28,3 mld zł, zaś wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o 5,6% i osiągnął wartość 9,5 mld zł.

Przychody banków z tytułu dywidend były wyższe o 33,3% w skali roku i wyniosły 1,3 mld zł na koniec września.

Koszty działania banków wzrosły o 13,8% r/r do 23,8 mld zł w I-III kw. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 3,4 mld zł, tj. o 26,3% więcej niż rok wcześniej.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 5,3 mld zł (o 1,1% więcej niż rok wcześniej), z czego 97,9% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Rezerwy wzrosły o 86,9%do poziomu 0,8 mld zł, podał także GUS.

"W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. poprawa wyniku działalności bankowej oraz wyniku z pozostałej działalności operacyjnej była większa niż wzrost kosztów działania banków, amortyzacji i rezerw oraz kosztów odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów. W rezultacie wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 0,8 mld zł (o 5,5%) i osiągnął wartość 14,8 mld zł" - czytamy dalej.

Suma bilansowa sektora bankowego na koniec września br. wyniosła 1 665,5 mld zł i była o 3,7% wyższa niż rok wcześniej. Największą pozycją aktywów były kredyty i inne należności, ich wartość wyniosła 1 173,3 mld zł (wzrost o 3,2%) i stanowiły one 70,4% aktywów.

"Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wg stanu w dniu 30 września 2016 r. wyniosła 1 095,1 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 4,7% w porównaniu do stanu o rok wcześniej. Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 91,3% tej kwoty i wyniosły 1 000,2 mld zł (wzrost o 5%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw - 346,4 mld zł (wzrost o 5,5%), i dla gospodarstw domowych - 647,5 mld zł (więcej o 4,7%)" - czytamy dalej.

Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (56,4%) zaciągnięte przez MŚP. W kredytach gospodarstw domowych 80,8% stanowiły łącznie kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (388,9 mld zł, w tym 132,1 mld zł nominowane w CHF) i kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (134,2 mld zł), podał także GUS.

"Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych w dniu 30 września 2016 r. osiągnęły wartość 1 056,9 mld zł (wzrost o 9,2%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 970,5 mld zł (więcej o 9,1%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 86,4 mld zł (wzrost o 9,9%). W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost wartości depozytów bieżących o 17,7%, a depozytów terminowych o 1,2%" - czytamy w materiale GUS.

Kapitały własne banków zwiększyły się o 5,9% do 182,3 mld zł na koniec września.

GUS podał, że działalność operacyjną w końcu września 2016 r. prowadziły 623 banki (o 5 mniej niż rok wcześniej). Liczba banków komercyjnych zmniejszyła się do 63 (o 3 mniej), do 50 zmniejszyła się liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego (o 5 mniej). Liczba oddziałów instytucji kredytowych zmniejszyła się o 2 i wyniosła 26. Ponadto funkcjonowało 560 banków spółdzielczych (o 2 mniej niż w końcu września 2015 r.).