Inwestorzy rzucili się na zielone obligacje. Polska pionierem na świecie

Inwestorzy rzucili się na zielone obligacje. Polska pionierem na świecie

Ministerstwo Finansów sprzedało 5-letnie obligacje nominowanych w euro tzw. Green Bond o wartości nominalnej 750 mln euro przy rentowności 0,634%, podał resort.

"Ministerstwo Finansów informuje, że 12 grudnia br. dokonano wyceny 5-letnich obligacji nominowanych w euro tzw. Green Bond o terminie wykupu 20 grudnia 2021 r. Popyt na poziomie 1,5 mld euro (91 inwestorów) pozwolił na zwiększenie kwoty emisji do 750 mln euro, z pierwotnie planowanej 500 mln euro. Obligacje wyceniono na 48 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 0,634%, przy rocznym kuponie na poziomie 0,5%" - czytamy w komunikacie.

Polska wyemitowała obligacje Green Bond jako pierwszy na świecie emitent rządowy, podkreślił resort.

"Green Bonds umożliwiły nam dalszą dywersyfikację bazy inwestorskiej, jako że zakupione zostały w dużej części przez inwestorów z wyraźnym zorientowaniem na inwestycje w obligacje typu 'green'. W zeszłym tygodniu odbyliśmy trzydniowe roadshow wśród inwestorów w Europie. Rozmawialiśmy z ponad 30 inwestorami z Londynu, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii. Zainteresowanie naszą emisją było bardzo duże, co przełożyło się na zgłoszony przez inwestorów popyt podczas dzisiejszej emisji. Pozwoliło nam to na podniesienie kwoty wyemitowanych obligacji do 750 mln euro, z wcześniej zakładanego poziomu 500 mln euro, a także zawężenie marży ponad stopę swapową ze wstępnie ogłoszonego poziomu ok. 60pb do ostatecznie 48pb. Uzyskana rentowność obligacji jest analogiczna jaką uzyskalibyśmy w przypadku standardowej emisji publicznej na rynku euro o tym samym 5-letnim terminie zapadalności i wyniosła 0,634%" - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

Środki z emisji obligacji przeznaczone będą na finansowanie projektów pro środowiskowych zgodnych z wymogami określonymi w opracowanym przez MF Green Bond Framework.

"Głównym celem emisji jest finansowanie projektów korzystnie wpływających na środowisko. Obejmują one finansowanie i refinansowanie projektów zgodnych z wymogami określonymi w Green Bond Framework, który został opracowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie międzynarodowych standardów ICMA Green Bond Principles. W szczególności pozyskane środki posłużyć mogą do finansowania wydatków budżetowych w 2017 r. odpowiadających w/w kryteriom lub na refinansowanie analogicznych wydatków poniesionych w latach 2014-2016. W ciągu 12 miesięcy od rozliczenia transakcji przedstawione zostanie zestawienie pokazujące na jakie cele środki zostały wykorzystane" - wskazał resort w komunikacie.

Struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana, przy czym 61% stanowili inwestorzy zorientowani wyłącznie na inwestycje w tego typu aktywa, podkreślono także.

Nabywcami tych obligacji są inwestorzy z: Niemiec i Austrii (27%), krajów Beneluxu (17%), krajów nordyckich (15%), Francji (13%), Wielkiej Brytanii i Irlandii (12%), Polski (8%), Stanów Zjednoczonych (4%) oraz pozostałych krajów (5%).

W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się: fundusze inwestycyjne (49%), banki (22%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (16%), banki centralne i instytucje publiczne (12%) oraz inne (1%), podano także w materiale.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: HSBC, JP Morgan oraz PKO BP.

"Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w kolejnej, po sierpniowej emisji obligacji w chińskiej walucie, historycznej transakcji na polskim rynku instrumentów dłużnych. Widzimy potencjał dla kolejnych zielonych transakcji w Polsce, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, i jesteśmy gotowi wspierać przyszłych emitentów w tym zakresie" - powiedział prezes HSBC Bank Polska Michał H. Mrożek, cytowany w odrębnym komunikacie banku.

Inni emitenci wyemitowali od początku 2016 roku zielone obligacje o wartości przekraczającej 75 mld USD, wynika z danych Climate Bonds Initiative, cytowanych przez HSBC.

"Kraje-emitenci były jednak jak dotąd nieobecne w tej klasie aktywów. Tymczasem pula dostępnego kapitału jest znaczna, o czym świadczy fakt, że liczba zapisów przekraczała dostępną pulę w przypadku większości dotychczasowych emisji zielonych obligacji. Duże zainteresowanie inwestorów potwierdzają również wyniki ankiety przeprowadzonej ostatnio przez HSBC. Wskazują one, że dwie trzecie inwestorów instytucjonalnych chce lokować więcej kapitału w inwestycje związane z ekologią" - podsumowało HSBC.