Jak inwestować w fundusze rynku pieniężnego?

Jak inwestować w fundusze rynku pieniężnego?

401 mld zł spoczywa na nieoprocentowanych lub dających symboliczne zyski rachunkach bankowych. Wygląda więc na to, że Polacy zrezygnowali z mało rentownych obecnie lokat i boją się jednocześnie inwestować w inne instrumenty służące pomnażaniu majątku. Tymczasem inwestycja w fundusze rynku pieniężnego mogłaby przynieść im całkiem lukratywne zyski i to bez zagrożenia nadmiernym ryzykiem.

Dane Narodowego Banku Polskiego nie pozostawiają złudzeń - lokaty nie zarabiają. W III kwartale minionego roku przeciętne oprocentowanie krótkoterminowego depozytu sięgało 1,7 proc. Lokaty o dłuższym terminie zapadalności dawały jeszcze niższe odsetki. Z kolei styczniowy odczyt inflacji pokazał 1,8%. To oznacza, że standardowa lokata bankowa nie chroni naszych pieniędzy, a po jej wygaśnięciu wartość naszych oszczędności jest niższa niż podczas ich lokowania.

Zobacz także:

O żadnych zarobkach nie może być również mowy w przypadku pieniędzy leżących odłogiem na nieoprocentowanych rachunkach bieżących. Mimo to spoczywa nich więcej środków niż na depozytach. U schyłku minionego roku było to odpowiednio 401 mld zł i 322 mld zł.

Wysokie saldo wpływów na depozyty bieżące obserwujemy już od 2015 roku. Może być to dowód na to, że Polacy nie za bardzo wiedzą, co zrobić z wolnymi środkami. Niskie oprocentowanie lokat nie zachęca do zakładania depozytów, ale statystyczny Kowalski z rzadka posiada wiedzę na temat innych instrumentów pomnażania oszczędności. Albo się ich boi – mówi Konrad Grzelec, ekspert BGŻOptima.

Dlatego najlepiej przygodę z alternatywnymi wobec depozytów instrumentami inwestycyjnymi zacząć od najbardziej bezpiecznych. Do tej kategorii zaliczają się fundusze rynku pieniężnego.

Fundusze rynku pieniężnego nie jedno mają imię

Czym są fundusze rynku pieniężnego? Znamy je pod różnymi nazwami: fundusz pieniężny, gotówkowy, depozytowy, lokacyjny, rynku pieniężnego i wiele innych. Jednak za każdym razem chodzi o jedną grupę funduszy, które zgodnie z przepisami mogą inwestować w aktywa charakteryzujące się: krótkim terminem wykupu (do 1 roku), wysokim poziomem bezpieczeństwa, wysoką płynnością oraz niską zmiennością ceny.

W praktyce fundusze rynku pieniężnego inwestują w:

  • bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa ;
  • obligacje skarbowe o krótkim terminie zapadalności;
  • bony pieniężne, emitentem jest Narodowy Bank Polski;
  • certyfikaty depozytowe – emitowane przez banki;
  • krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw;
  • depozyty bankowe o krótkim okresie zapadalności;
Zobacz także:

Dodatkowo w ich portfelach znajdziemy:

  • obligacje komunalne;
  • zagraniczne obligacje skarbowe;
  • obligacje korporacyjne.

Fundusze rynku pieniężnego są więc instrumentami o najwyższej wiarygodności, jak papiery dłużne skarbu państwa czy NBP oraz instrumenty o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa, jakimi są bony i obligacje emitowane przez banki i firmy o wysokim ratingu.

Bezpieczeństwo ma swoją cenę

Bezpieczeństwo oraz płynność, czyli możliwość wyjścia z inwestycji praktycznie w dowolnym momencie mają swoją cenę. Otóż fundusze rynku pieniężnego chronią kapitał, jednak nie przynoszą ponadprzeciętnych zysków. W ubiegłym roku średni wynik w tym segmencie wyniósł 2,3 proc., czyli w granicach odsetek uzyskiwanych z lokaty bankowej.

Ostateczny rezultat funduszu zależy w dużym stopniu od przyjętej strategii inwestycyjnej i kalkulacji ryzyka. Jeśli fundusz inwestuje w niskooprocentowane bony pieniężne i depozyty siłą rzeczy nie wypracuje wysokich zwrotów. Gdy natomiast polityka inwestycyjna oparta jest w większym stopniu na obligacjach korporacyjnych, które oprocentowane są w granicach 4-5 proc. powyżej WIBOR (chodzi oczywiście o firmy stabilne, które nie muszą przepłacać za emitowany dług) wówczas szansa na wyższy zysk rośnie.

Trzeba pamiętać, że fundusze rynku pieniężnego nie służą aktywnemu pomnażaniu kapitału, gdyż ich rola jest inna – pomagają ochronić kapitał – mówi Konrad Grzelec z BGŻOptima.

Dla kogo fundusze rynku pieniężnego?

Stosunkowo bezpieczne i płynne fundusze pieniężne to bardzo dobry produkt dla początkujących inwestorów, którzy dotąd oszczędzali tylko na lokatach. Sytuacja na rynku, przy niskim średnim oprocentowaniu depozytów, wyjątkowo sprzyja podjęciu decyzji o rozpoczęciu nauki inwestowania w fundusze. Są to instrumenty o niewielkiej zmienności wycen – spadek o 1 proc. można uznać za duże wahnięcie – łatwo zbywalne i przejrzyste w sposobie inwestowania. Dodatkowo środki można w dowolnym momencie wycofać z funduszu zachowując wypracowany zysk.

Zobacz także:

Fundusze rynku pieniężnego to także doskonały sposób na zaparkowanie pieniędzy w bezpiecznym miejscu na czas potrzebny na przemyślenie oraz wybór nowej strategii inwestycyjnej. Mogą także posłużyć do budowy bardziej konserwatywnej części portfela inwestycyjnego.

Oprocentowanie depozytów jeszcze długo nie będzie wyższe niż teraz, a wręcz niewykluczone jest, że w kolejnych miesiącach banki będą jeszcze je obniżać. W nadpłynnym systemie bankowym (czyli dysponującym nadwyżką depozytów), przy umiarkowanym popycie na kredyt, zapotrzebowanie na depozyty, nie będzie rosło. Należy przy tym pamiętać, że choć fundusze pieniężne obarczone są minimalnym ryzykiem straty, to nie można stawiać go na równi z depozytem, który objęty jest pełną gwarancją ochrony kapitału.