Jak zamknąć konto w banku? Wypowiedzenie umowy w 24 instytucjach

Jak zamknąć konto w banku? Wypowiedzenie umowy w 24 instytucjach

Jak zamknąć konto w mBanku, PKO BP, Getin Banku i innych instytucjach? Te nie ułatwiają klientom decyzji o wypowiedzeniu umowy rachunku. Uzyskanie informacji o tym, jak najprościej zamknąć konto, wiąże się z koniecznością sięgnięcia do regulaminu napisanego naprawdę drobną czcionką. Podpowiadamy, jakie są sposoby rozwiązania umowy w 24 bankach.

Założenie konta wydaje się dziecinne proste. Banki wyszły naprzeciw klientom, procedura otwarcia rachunku trwa chwilę, a większość instytucji finansowych umożliwia podjecie tego kroku przez internet. Sprawa nie wygląda już tak kolorowo, kiedy chcemy rozwiązać posiadaną umowę. Wymaga to niejednokrotnie przebrnięcia przez wielostronicowy regulamin, sporządzenia odpowiedniego pisma, a nawet odwiedzin w placówce bankowej. W tym artykule pomożemy prześledzić dostępne kanały, za pomocą których poszczególne banki umożliwiają wypowiedzenie umowy rachunku.

Podejmując decyzję o wypowiedzeniu umowy rachunku, po pierwsze należy zapoznać się z jej treścią, aby nie zostać zaskoczonym przez procedury, jakie będą stały nam na drodze do zakończenia współpracy z bankiem. Następnie należy pamiętać, iż wypowiedzenie w formie papierowej musi zawierać odręczny podpis posiadacza rachunku, który będzie zgodny z tym złożonym na karcie wzoru odpisu. W przeciwnym razie czeka nas wizyta w oddziale w celu osobistego złożenia wypowiedzenia bądź, jeśli będzie to niemożliwe, przesłania dyspozycji w formie aktu notarialnego.

Jeśli natomiast posiadacz rachunku podejmie decyzję o jego zamknięciu w momencie przebywania poza za granicami kraju oraz gdy bank zastrzegł wyłącznie możliwość złożenia pisemnej formy oświadczenia o rozwiązaniu umowy, podpis należy potwierdzić przez polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych bądź uzyskać potwierdzenie urzędowe. Oświadczenie o wypowiedzeniu można złożyć na obowiązującym formularzu bankowym lub pisząc je odręcznie.

Musimy pamiętać o wskazaniu niezbędnych danych do identyfikacji, tj. imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, numeru umowy bądź rachunku. Przy sporządzaniu pisma ważne jest również zamieszczenie dyspozycji przeksięgowania środków znajdujących się na koncie. W razie jej braku bank po okresie wypowiedzenia przeniesie środki pieniężne na nieoprocentowany rachunek własny. Dodatkowo, jeżeli nie chcemy dłużej otrzymywać od banku e-maili o charakterze marketingowym lub telefonów z nowymi ofertami, powinniśmy również cofnąć zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych.

Jak zamknąć konto w Alior Banku

Umowa rachunku zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez posiadacza z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia:

 • w oddziale banku;
 • poprzez bankowość internetową;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Alior Bank, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Posiadacz rachunku zobowiązany jest do podania sposobu zadysponowania środkami znajdującymi się na koncie bankowym. W przypadku braku takiej dyspozycji bank w dniu zamknięcia rachunku przeniesie środki na rachunek nieoprocentowany. Jego wypowiedzenie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o kartę płatniczą oraz innymi usługami powiązanymi z rachunkiem. Posiadacz konta może również dokonać zastrzeżenia karty osobiście w placówce banku, telefonicznie w Contact Center (19 502 - opcja 3), poprzez bankowość internetową lub - w przypadku klientów przejętych w ramach działalności Banku BPH - za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Zastrzegania Kart Płatniczych pod numerem (+48) 828 828 828. Całkowite rozliczenie należności z karty i zamknięcie jej rachunku następuje wówczas, gdy zostaną rozliczone wszystkie transakcje nią zrealizowane.

Wypowiedzenie umowy w BGŻ BNP Paribas

Wypowiedzenie rachunku przez posiadacza jest możliwe w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wniosek może zostać złożony:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Bank BGŻ BNP, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Okres wypowiedzenia liczony jest od dnia doręczenia do banku oświadczenia o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie umowy rachunku powoduje jednoczesne rozwiązanie części umowy dotyczącej karty płatniczej.

Jak zamknąć konto w BOŚ Banku

Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który zaczyna się od dnia doręczenia bankowi pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu. Posiadacz może je złożyć:

 • w oddziale banku;
 • poprzez bankowość internetową BOŚBank24 iBOSS w sekcji: Wnioski;
 • poprzez Infolinię TeleBOŚ pod numerem 48 22 543 34 34;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - BOŚ Bank, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa;

Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zobowiązuje posiadacza rachunku do uiszczenia wszelkich należności z tytułu umowy oraz wskazania rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki pieniężne pozostałe po zamknięciu konta. Do końca okresu wypowiedzenia posiadacz jest zobowiązany do zwrotu wydanych do rachunku kart płatniczych. W przypadku ich niezwrócenia bank zastrzega je na koszt posiadacza rachunku. Zastrzeżenia karty można również dokonać osobiście w oddziale banku czy poprzez infolinie pod numerem 801 355 455 lub (22) 543 34 34 .

Wypowiedzenie umowy w Banku BPS

Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego może zostać złożone w dowolnym momencie w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Można je składać:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Bank BPS, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa;

Posiadacz rachunku najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia winien złożyć dyspozycję odnośnie środków pieniężnych znajdujących się na rachunku. W przeciwnym razie zostaną one przeksięgowane na nieoprocentowany rachunek własny banku. Oświadczenie o wypowiedzeniu zobowiązuje posiadacza rachunku do natychmiastowej spłaty wszelkich zobowiązań wobec banku z tytułu umowy, zwrotu wydanych środków do rachunku kart debetowych i czeków oraz spłaty kredytu odnawialnego najpóźniej w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Jak zamknąć konto w banku Citi Handlowy

Rozwiązać umowę można bez podawania przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia:

 • w oddziale banku;
 • telefonicznie w CitiPhone po przeprowadzonej weryfikacji : +48 22 362 24 84; +48 22 692 2484;
 • elektronicznie w Citibank Online (z wyłączeniem Citi Mobile);
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - City Handlowy, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa;

Jeżeli na koncie zgromadzone są środki, klient powinien złożyć dyspozycję ich przelewu. Pieniądze mogą także zostać wypłacone przez klienta w oddziale. Rozwiązanie umowy prowadzi do automatycznej dezaktywacji wszystkich produktów i usług świadczonych na jej podstawie. W przypadku wypowiedzenia umowy równocześnie rozwiązaniu ulega umowa o Citycard - klient jest zobowiązany do zniszczenia karty płatniczej w sposób trwały, uniemożliwiający użycie lub do jej zwrotu.

Wypowiedzenie umowy w Crédit Agricole

Umowa może zostać wypowiedziana przez posiadacza rachunku z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Dostępne są następujące formy złożenia oświadczenia:

 • w oddziale banku;
 • telefonicznie poprzez serwis CA24;
 • faxem pod numer (071) 355 30 05;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Crédit Agricole, Orląt Lwowskich 153-605, Wrocław.

Jeżeli posiadacz konta do końca okresu wypowiedzenia nie zadysponuje środkami znajdującymi się na rachunku, staną się one nieoprocentowanym depozytem bankowym. Po upływie okresu wypowiedzenia lub po wygaśnięciu umowy posiadacz konta jest zobowiązany do zwrotu lub zniszczenia kart płatniczych, zwrotu tokenów wydanych do konta oraz spłaty zadłużenia w koncie. Kartę płatniczą wydaną do rachunku można również zastrzec w placówce bankowej, przez internet (serwis internetowy CA24) oraz telefonicznie (serwis CA24).

Jak zamknąć konto w Deutsche Banku

Wypowiedzenie rachunku przez posiadacza może nastąpić w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Można je złożyć w formie pisemnej:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Deutsche Banku, al. Armii Ludowej 26 (Budynek FOCUS), 00-609 Warszawa.

Posiadacz konta powinien złożyć dyspozycję dotyczącą przelewu środków pieniężnych znajdujących się na rachunku. Jeśli do końca okresu wypowiedzenia do banku nie wpłynie stosowne oświadczenie, środki zostaną przeksięgowane na nieoprocentowany rachunek banku. Wypowiedzenie umowy konta skutkuje jednoczesnym wypowiedzeniem karty płatniczej wydanej do przedmiotowego konta.

Wypowiedzenie umowy w Eurobanku

Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 28-dniowego okresu wypowiedzenia. Złożenie wniosku jest możliwe:

 • w oddziale banku;
 • poprzez bankowość internetową;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Eurobank, ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław.

Posiadacz jest zobowiązany do wskazania sposobu zadysponowania wolnymi środkami. Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy limitu, rachunków i lokat prowadzonych w ramach konta oraz kart płatniczych. Posiadacz rachunku może również zastrzec kartę samodzielnie za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej, w dowolnej placówce banku lub w dowolnej placówce innego banku oznaczonej logo organizacji płatniczej, która jest wydawcą karty, telefonicznie - dzwoniąc na numer infolinii 19 000, + 48 71 799 11 11.

Jak zamknąć konto w Getin Banku

Klienci banku mogą wypowiedzieć rachunek w dowolnym momencie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, korzystając z jednej z opcji:

 • w oddziale banku;
 • za pośrednictwem bankowości internetowej;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Getin Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.

Wypowiedzenie umowy rachunku skutkuje jednoczesnym wypowiedzeniem karty płatniczej wydanej do przedmiotowego konta, co oznacza, że klient nie musi jej samodzielnie zastrzegać. Należy jednak pamiętać o zadysponowaniu środkami znajdującymi się na zamykanym rachunku.

Wypowiedzenie umowy w Idea Banku

Wypowiedzenie umowy rachunku może zostać złożone w dowolnym momencie w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie można składać:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - Idea Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.

Przed upływem okresu wypowiedzenia posiadacz rachunku powinien wskazać w jaki sposób chce, aby zwrócono mu środki znajdujące się na tym rachunku. Z chwilą rozwiązania umowy bank zastrzega kartę płatniczą wydaną do konta.

Jak zamknąć konto w Inteligo

Każdy rachunek prowadzony w ramach konta Inteligo, z wyjątkiem rachunku głównego, można zamknąć samodzielnie w dowolnym momencie za pomocą elektronicznych kanałów dostępu. Zamknięcie rachunku głównego oznacza rozwiązanie umowy Konta Inteligo, dlatego wymaga przesłania dokumentu papierowego wraz z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Można je złożyć :

 • w placówkach PKO BP;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny Inteligo - PKO BP ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa.

Wypowiedzenie umowy rachunku głównego jest równoznaczne z rozwiązaniem wszystkich innych umów o produkty lub usługi świadczonych w jego ramach. Po upływie okresu wypowiedzenia następuje zamknięcie rachunku oraz dezaktywacja kart płatniczych. Jeśli na zamykanym rachunku (innym niż główny) znajdują się środki pieniężne, są one automatycznie przelewane na rachunek główny. W przypadku zamknięcia rachunku głównego pieniądze są przelewane na rachunek wskazany we wniosku o zamknięcie konta.

Wypowiedzenie umowy w ING Banku

Rozwiązanie umowy rachunku wymaga formy pisemnej. Posiadacz może złożyć dokumenty w każdym momencie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, korzystając z jednej z opcji:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny - ING Bank, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice (własnoręczność podpisu osoby uprawnionej do złożenia dyspozycji, musi być potwierdzona, z zastrzeżeniem dyspozycji w formie aktu notarialnego sporządzonego w kraju oraz przez notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych).

Rozwiązanie umowy wymaga wskazania przez posiadacza sposobu zadysponowania saldem. W przypadku braku takiej dyspozycji bank księguje środki pieniężne na nieoprocentowanym rachunku technicznym. Wypowiedzenie umowy skutkuje jednoczesnym wypowiedzeniem karty płatniczej. Posiadacz rachunku ma również możliwość samodzielnego zastrzeżenia karty, korzystając z bankowości internetowej lub HaloŚląsk (serwis automatyczny), dzwoniąc na infolinię pod numer +48 32 357 00 12 bądź w placówce bankowej.

Jak zamknąć konto w mBanku

Umowę rachunku zawartą z bankiem można wypowiedzieć w całości lub w części dotyczącej wskazanego na wniosku rachunku z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, składając dyspozycję:

 • w oddziale banku;
 • w serwisie transakcyjnym w zakładce Pasaż – Market – Usługi – Wypowiedzenie umowy – Złóż wniosek;
 • na infolinii - mLinia pod numerem 801 300 800;
 • drogą listowną - przesyłając wniosek na adres korespondencyjny mBank - Bankowość Detaliczna, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2.

Po okresie wypowiedzenia środki pieniężne przelewane są na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Jeśli taki nie zostanie podany lub okaże się nieprawidłowy, to saldo rachunku od dnia upływu terminu wypowiedzenia staje się nieoprocentowanym depozytem. Zwrot takich środków może nastąpić po złożeniu dyspozycji za pośrednictwem konsultanta mLinii, jeżeli osoba nadal posiada relacje z mBankiem oraz jeśli nie jest niezbędne przesłanie w tej sprawie pisma na adres banku. Z chwilą rozwiązania umowy bank zastrzega karty wydane do rachunku. Posiadacz zobowiązany jest natomiast do ich zwrotu, a w przypadku ich braku odpowiada za wszelkie dyspozycje związane z użyciem kart po rozwiązaniu umowy. Można je również zastrzec samodzielnie w serwisie transakcyjnym lub za pomocą eksperta online, konsultanta mLinii bądź doradcy w placówce.