Należy unikać działań osłabiających system bankowy

Należy unikać działań osłabiających system bankowy

NBP rekomenduje unikanie działań osłabiających odporność systemu bankowego na zaburzenia – podał bank centralny w raporcie o stabilności systemu finansowego . Autorzy raportu zalecają, by podejmowane działania w obszarze kredytów walutowych zapewniały zachowanie stabilności systemu finansowego.

„Należy unikać działań osłabiających odporność systemu bankowego na zaburzenia. Podejmowane działania w obszarze portfela walutowych kredytów mieszkaniowych powinny zapewnić zachowanie stabilności systemu finansowego. Jednocześnie należy monitorować wpływ już wprowadzonych rozwiązań, w szczególności podatku od aktywów, na stabilność sektora bankowego, jego zdolność do kreacji kredytu i wspierania wzrostu gospodarczego” – czytamy w rekomendacjach NBP.

W ocenie NBP otoczenie gospodarcze Polski charakteryzuje się obecnie silną niepewnością, która jest związana z m.in. z obawami o spójność UE, jak też brakiem jasności co do kierunków przyszłej polityki gospodarczej USA po wyborach prezydenckich.

„W takich warunkach, zwiększających możliwość wystąpienia szoków makroekonomicznych negatywnie wpływających na wzrost gospodarczy w Polsce, utrzymanie dobrej odporności sektora bankowego jest kluczowe dla stabilności systemu finansowego” – napisano w raporcie.

Bank centralny uważa, że wdrożenie propozycji ustawowych zmierzających do refundacji przez banki kredytobiorcom części pobranych w przeszłości spreadów walutowych byłoby dla banków istotnym kosztem, jednak nie stanowiłoby zagrożenia dla stabilności systemu finansowego.

„Ewentualne inne działania zmierzające do restrukturyzacji portfela kredytów walutowych powinny być tak skonstruowane, aby nie prowadziły do osłabienia odporności banków na materializację zagrożeń i zmniejszenia ich zdolności do kredytowania gospodarki” – napisano.

W ocenie autorów raportu wprowadzenie podatku od aktywów finansowych zmniejszyło zyskowność banków, co może w dłuższej perspektywie ograniczać zwiększanie bazy kapitałowej niezbędnej do prowadzenia akcji kredytowej.

NBP rekomenduje, by banki prowadziły szczególnie ostrożną politykę kredytową w segmencie kredytowania nieruchomości komercyjnych.

Bank zalecił również, by towarzystwa funduszy inwestycyjnych powinny zachować szczególną dbałość o utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności aktywów funduszy inwestycyjnych otwartych.