NBP: System finansowy stabilny, ale jest więcej zagrożeń

NBP: System finansowy stabilny, ale jest więcej zagrożeń

System finansowy Polski funkcjonuje stabilnie, choć natężenie zagrożeń dla jego stabilności zwiększyło się w okresie od publikacji poprzedniej edycji raportu – podał NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

„System finansowy funkcjonuje stabilnie, choć natężenie zagrożeń dla stabilności finansowej wzrosło. Wyzwaniem dla stabilności systemu finansowego mogą być zjawiska w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki, których skutkiem jest istotny wzrost poziomu niepewności dotyczący przyszłego rozwoju sytuacji, jak również zjawiska i działania wewnętrzne mogące skutkować osłabieniem odporności systemu finansowego, zwłaszcza banków, na szoki” – napisano.

NBP ocenia, że kredyty walutowe nie kreują ryzyka systemowego.

„Słabym punktem części banków komercyjnych jest duży portfel walutowych kredytów hipotecznych. Z uwagi na istniejące u kredytobiorców bufory dochodowe, jakość portfela pomimo dużych szoków kursowych jest bardzo dobra. W połączeniu z istotnymi buforami kapitałowymi banków, wskazuje to, że portfel kredytów walutowych nie kreuje ryzyka systemowego” – napisano.

„Wdrożenie propozycji ustawowych zmierzających do refundacji przez banki kredytobiorcom części pobranych w przeszłości spreadów walutowych byłoby dla banków istotnym kosztem, jednak nie stanowiłoby zagrożenia dla stabilności systemu finansowego. Ewentualne inne działania zmierzające do restrukturyzacji portfela kredytów walutowych powinny być tak skonstruowane, aby nie prowadziły do osłabienia odporności banków na materializację zagrożeń i zmniejszenia ich zdolności do kredytowania gospodarki” – dodano.