Twoja SKOK zbankrutowała

Twoja SKOK zbankrutowała

Prawie 52 tys. osób powierzyło swoje oszczędności Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Rozliczeniowej w Kędzierzynie-Koźlu. W sumie ponad 170 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) właśnie jednogłośnie zawiesiła jej działalność i postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy.

Decyzja KNF wynika z faktu, że Twoja SKOK przestała być wypłacalna. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że Twoja SKOK na dzień 24 maja 2016 r. miała fundusze własne w wysokości 42,99 mln zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie 28,14 proc., "co oznacza głęboką niewypłacalność" - czytamy w komunikacie nadzoru.

Twoja SKOK borykała się z problemami od dawna. W latach 2013-2015 Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Rozliczeniowa (Kasa Krajowa) udzieliła jej pomocy. Ta jednak, jak informuje KNF, okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie.

Zobacz także:

KNF stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia Twojej SKOK w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie. Jednocześnie postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zbadania możliwości przejęcia Twojej SKOK przez bank. - W odpowiedzi na ogłoszenie KNF zainteresowanie udziałem w procesie restrukturyzacji Twojej SKOK wyraził jeden z banków komercyjnych. Jednakże po przeprowadzeniu szczegółowych analiz sytuacji Kasy zrezygnował z tej inwestycji - informuje komisja.

Dlatego 9 maja 2017 r. KNF zawiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością Twojej SKOK oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia działań nadzorczych lub też działań samej Twojej SKOK pozwalających na usunięcie stanu niewypłacalności w dającym się przewidzieć czasie.

Zobacz także:

Według sprawozdawczości na dzień 31 marca 2017 r., Twoja SKOK miała fundusze własne w wysokości (-) 52,65 mln zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 2, 73 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 76,27 mln zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 51,6 tys. członków Twojej SKOK wynosiły 170, 31 mln zł.

  • W związku z głęboką niewypłacalnością Twojej SKOK oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG - informuje KNF.
Zobacz także:

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości 100 tys. euro (dziś to około 422 tys. zł), niezależnie od liczby rachunków posiadanych w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Tymczasem w dniu ogłoszenia przez KNF swojej decyzji na internetowych stronach Twojej SKOK nie ma o niej żadnej wzmianki. Możemy się natomiast dowiedzieć, że "Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa służy swoim Członkom od 1998 roku. Celem Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz upowszechnianie idei samopomocy finansowej".