Zyski banków z kredytami frankowymi pod kontrolą KNF. Jest limit na dywidendy

Zyski banków z kredytami frankowymi pod kontrolą KNF. Jest limit na dywidendy

Banki z dużym udziałem kredytów walutowych w całym portfelu kredytowym nie mogą swobodnie dysponować zyskiem. KNF w związku z ryzykiem ustawowego rozwiązania problemu m.in. "frankowiczów", dla wielu instytucji znacząco ograniczyła możliwość wypłaty dywidendy. W niektórych przypadkach będzie to nawet niemożliwe.

Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła dodatkowe kryteria korygujące maksymalny poziom możliwych do wypłaty dywidend przez banki. Ograniczone będą stopy dywidendy dla instytucji, które sprzedawały walutowe kredyty mieszkaniowe.

"Istotne ryzyko związane z potencjalnym, ustawowym rozwiązaniem problemu kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie, w przypadku implementacji ustawy obciąży wyniki banków, a co za tym idzie wpłynie negatywnie na ich kapitały i adekwatność" - czytamy w stanowisku KNF.

Według Komisji, ograniczenia w wypłacie dywidendy, czyli zmuszenie do pozostawienia większej części zysku w bankach, pozwoli w większym stopniu przygotować się na ewentualne dodatkowe obciążenia.

KNF rekomenduje, by dywidendę mogły wypłacić jedynie banki spełniające kilka kryteriów. Nie mogą być w trakcie programu naprawczego, muszą mieć pozytywną ocenę BION (metoda oceny ryzyka) i odpowiednio wysoki współczynnik kapitału, który zapewnia bezpieczeństwo pieniędzy powierzonych instytucji przez klientów.

"Rekomenduje się, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria, mogły wypłacić do 50 proc. z wypracowanego zysku" - wskazała Komisja.

Dodatkowo zarekomendowała, by do 100 proc. z wypracowanego zysku mogły wypłacić tylko banki spełniające oczekiwania nadzorcze, co do minimalnego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) uwzględniającego kapitał bezpieczeństwa, tj.: banki posiadające łączny współczynnik kapitałowy wyższy od wyliczanego na podstawie specjalnego wzoru, gdzie do stawki 16,25 proc. dodaje się bufory zależne od konkretnego banku.

W ostatnich latach tylko dwa banki były w stanie wypłacać do 100 proc. zysku w formie dywidendy. Były to Pekao i Bank Handlowy.

Dodatkowo, dla banków istotnie zaangażowanych w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych (posiadających w portfelu ponad 5 proc. takich kredytów z wszystkich należności od tzw. sektora niefinansowego), wprowadzono wymóg skorygowania stopy wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria, które mogą skorygować stopę dywidendy o 20, 30 lub 50 proc. Warunki szczegółowo opisuje KNF w specjalnie wydanym w tym celu dokumencie.

Co z podziałem zysków banków wypracowanych w poprzednich latach? "Należy podkreślić, iż bank posiadający nierozdysponowany zysk z lat poprzednich, każdorazowo w sytuacji zamiaru wypłaty dywidendy, jest zobowiązany do notyfikacji tego planu do KNF, gdzie będzie podlegało to indywidualnej ocenie. O taką zgodę mogą ubiegać się banki spełniające kryteria do wypłaty dywidendy" - podsumowała Komisja.